• Dji 0002

Belangrijke doorbraak in dossier N60.

Geschreven op 01 April 2022

2022 04 01 rond ronse kaart plusalternatief g4 v2 4496
CD&V Ronse zet zich al jaren in voor de doortrekking van de N6O, met resultaat. De Vlaamse Regering sprak zich vandaag uit over het voorkeuralternatief. Het wordt een tunnel onder het Schavaert. Er komt ook een zuidelijke omleiding. Onze stad wordt zo veiliger en leefbaarder en krijgt de broodnodige economische ontsluiting.
Veel aandacht gaat ook naar de landschappelijke inpassing, het maximaal behoud van de open ruimte, verdere bebossing en nieuwe fiets- en voetgangersverbindingen.
Nu wordt verder gewerkt aan een ruimtelijk uitvoeringsplan. Daarna moet nog een omgevingsvergunning worden aangevraagd, waarna het dossier kan worden aanbesteed en uitgevoerd. We kijken met vertrouwen uit naar de realisatie!”

Lees ook de mededeling van de Vlaamse regering:

Rond Ronse op weg naar een beslissing:
Het project Rond Ronse zet een volgende, belangrijke stap. Na uitgebreid onderzoek en participatie met een grote groep belanghebbenden schuift het planproces plusalternatief G4 naar voren om verder uit te werken. Dat alternatief loopt via een geboorde tunnel onder de heuvelrug van de Vlaamse Ardennen door, tussen de Rijksweg in Maarkedal en de Kapellestraat in Ronse, en loopt tot aan ’t Rosco. Deze noord-zuidverbinding wordt aangevuld met een oost-westverbinding via een zuidelijke omleidingsweg, ten zuiden van de stad Ronse.
Bijlage: plannetje
In de jaren ’90 werd de N60 als ‘missing link’ aangeduid door de Vlaamse overheid. Die ontbrekende schakel heeft gevolgen voor de mobiliteit en de leefbaarheid: zwaar vrachtverkeer dendert er nu dwars door de stad. Met Rond Ronse wordt niet alleen naar een duurzame mobiliteitsoplossing gezocht. Het project bekijkt ook hoe een nieuwe wegverbinding iets positiefs kan betekenen voor de leefbaarheid, lokale fietsverbindingen, de natuur, erfgoed, en het belangrijke en unieke landschap van de Vlaamse Ardennen.
Grondig onderzoek en samenwerking
De afgelopen jaren werd er grondig onderzoek gedaan om een oplossing uit te werken voor de mobiliteits- en leefbaarheidsproblematiek in en rond Ronse. Nu liggen alle elementen op tafel om een belangrijke stap te zetten in het dossier.
Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken is tevreden: “Sinds 2019 werd nauw overlegd met verschillende belanghebbenden, op alle belangrijke momenten in het proces. Zo werden er werksessies en ontwerpateliers georganiseerd en werden er enquêtes uitgestuurd. Daarnaast werd het onderzoek heel breed getrokken: zo bekeken we ook de alternatieven uit het vorige planproces en de alternatieven die tijdens verschillende inspraakperiodes door burgers van de Vlaamse Ardennen werden voorgedragen. Die wisselwerking tussen participatie en onderzoek heeft ervoor gezorgd dat het planproces nu plusalternatief G4 naar voren schuift om dat alternatief verder uit te werken. Er is ook duidelijk een breed draagvlak voor het alternatief, en dat is belangrijk."
Provinciegouverneur Carina Van Cauter is voorzitter van de stuurgroep: “De economische ontwikkeling van Zuid-Oost-Vlaanderen heeft alleen maar te winnen bij een snelle en veilige ontsluiting. Samen met de lokale besturen ben ik dan ook verheugd dat we de volgende stappen kunnen zetten in dit dossier. Met alle betrokken partners hebben we een oplossing uitgewerkt die een hefboom kan betekenen voor de economische ontwikkeling van Zuid-Oost-Vlaanderen, en die ook maximaal rekening houdt met de belangen van de lokale landbouw en het unieke landschap van de streek.”
Clair Ysebaert, huidig bestuurder en gewezen voorzitter van de Raad van Bestuur van De Werkvennootschap, Ronsenaar en kind van de streek : “Samen met het departement Omgeving doet De Werkvennootschap, ook in de Vlaamse Ardennen, waar ze is voor opgericht, complexe mobiliteitsprojecten integraal & gebiedsgericht aanpakken, in nauw overleg met de burger, de lokale besturen en de Vlaamse administraties. “
Noord-zuidverbinding in combinatie met oost-westverbinding
Plusalternatief G4 dat naar voren werd geschoven bestaat uit een noord-zuidverbinding en een oost-westverbinding. De noord-zuidverbinding vertrekt aan de Rijksweg in Maarkedal en loopt via een geboorde tunnel van 2 km onder de heuvelrug van de Vlaamse Ardennen door, tot aan de Kapellestraat in Ronse. Vandaar volgt het tracé zijn weg naar het zuiden, langs ’t Rosco en Pont West, en verder via de huidige N60 richting Wallonië. De oost-westverbinding start ter hoogte van deze aansluiting. De omleidingsweg loopt ten zuiden van de stad, via de Sint-Martensbeekvallei en verknoopt verder met de Elzeelsesteenweg en de Ninoofsesteenweg.
Plusalternatief
Plusalternatief G4 komt voorlopig als beste uit de verschillende onderzoeken. Het zorgt voor een betere mobiliteit in de regio. Lokaal en doorgaand verkeer worden maximaal van elkaar gescheiden. Daardoor neemt de reistijd voor doorgaand verkeer af en rijdt er minder verkeer door de stad. En dat komt de leefbaarheid in centrum Ronse ten goede.
● Lydia Peeters: “Het plusalternatief G4 combineert hoogwaardig vlot & veilig verkeer op de N60 en een kwalitatieve ontsluiting van de zuidelijke rand onder Ronse voor zowel fietsers als gemotoriseerd verkeer. We houden dankzij dit alternatief rekening met de uitdagende randvoorwaarden die de Vlaamse Ardennen zo uniek maken: de specifieke grondopbouw, hellingen & het mooie landschap. Het alternatief zal nu verder worden uitgewerkt door het studieteam.”
Plusalternatief verbindt standpunten
Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving: “Met het plusalternatief wordt niet alleen een oplossing gezocht voor de mobiliteits- en leefbaarheidsproblematiek in de streek. In dit proces werken we ook aan de versterking van waardevolle natuur- en landschapselementen in de regio. Het herstellen, uitbreiden en verbinden van de bosstructuur is daarbij één van de belangrijkste opgaven. Met het scenario voor de bebossing wordt nu geduid waar er 350 hectare bos en natuur kan bijkomen. Het scenario wordt de komende maanden verder uitgewerkt. Daarnaast dient het scenario als basis: het toont welke gebieden behouden blijven voor landbouw, erfgoed of landschap, en welke gebieden verder beschermd moeten worden.”
Adviesronde volgt deze zomer
“Met het plusalternatief kunnen weer een aantal belangrijke volgende stappen gezet worden richting een definitieve beslissing”, aldus Peeters. “In de zomer volgt een adviesronde. Dan kunnen de betrokken administraties – op lokaal, provinciaal en Vlaams niveau – hun advies geven over het proces tot nu toe, het plusalternatief en het scenario voor de bebossing.”
Na de adviesronde wordt het ruimtelijk uitvoeringsplan voorgelegd aan de Vlaamse Regering met oog op een voorlopige vaststelling. Aan deze voorlopige vaststelling is een openbaar onderzoek gekoppeld. Dan kunnen inwoners uit de streek, organisaties en verenigingen hun opmerkingen formuleren.
Na het openbaar onderzoek wordt het ruimtelijk uitvoeringsplan definitief vastgesteld. Dan staat de keuze voor het plusalternatief en het scenario voor de bebossing vast
Meer info op www.rondronse.be