• 72360080 2423169227782097 8633816659410288640 o
  • 71728025 2423150801117273 390971753423175680 o

Meerderheid werkt aan toekomst van de zorgverstrekking in Ronse

Geschreven op 13 Augustus 2014

Schermafbeelding 2014 08 13 om 19.12.34

Eén van de beleidsdoelstelling van het meerjarenplan van het OCMW Ronse vermeldt: ‘het zorgcontinuüm versterken door sterke en lokale verankering en samenwerking met gelijkgestemde actoren in de zorgverstrekking’.

De zorgverstrekking zit diep verweven in de geschiedenis van onze stad. De geschiedenis hoeven we niet te herschrijven. De huidige politieke meerderheid heeft de ambitie en de plicht om de toekomst van de zorgverstrekking uit te tekenen. Daarbij vertrekken we vanuit het huidig aanbod in onze stad.

Aldus pleegden het College van Burgemeester en Schepenen en de OCMW-Raadsleden van de meerderheid intens en constructief overleg teneinde na te gaan welke visie ertoe kan leiden om de betaalbare en kwalitatieve zorgverstrekking te garanderen en groeikansen te geven in onze stad. Daarbij is van belang dat het financieel, organisatorisch en personeelsbeleid geoptimaliseerd worden teneinde de financiële verliezen voor de openbare diensten in de zorgverstrekking weg te werken of te beperken tot maatschappelijk te verantwoorden verliezen.

Hiervoor zullen in de komende periode, na overleg met de sociale partners, enkele zeer belangrijke beslissingen bekrachtigd worden door stads- en OCMW bestuur. De volgende noodzakelijke stappen zijn te verankeren in dit akkoord:

Een sanering van het woonzorgcentrum De Linde. Het structurele verlies van dit woonzorgcentrum is € 800.000 per jaar en de prognoses geven aan dat, zonder ingrepen, de verliezen nog fors zullen oplopen de komende jaren. Deze sanering wordt gebaseerd op de volgende pijlers:

  • De uurroosters van het personeel zullen worden aangepast teneinde een optimalisering van het personeelsbestand te bekomen. Op dit ogenblik is het personeelsbestand aangegroeid tot ver boven de norm en dit voornamelijk door de opgelegde structuren en werkingsvoorwaarden eigen aan een openbare dienstverlening. Dit is niet langer meer houdbaar.
  • De zorgtegraad moet verhoogd worden door een aangepast opnamebeleid
  • Investeringen die de structurele verliezen afbouwen en tegemoet komen aan het inkrimpen van de wachtlijsten in de ouderenzorg. De Westvleugel van het woonzorgcentrum staat nu te verkommeren. Het OCMW-bestuur besliste in de OCMW Raad van juni 2014 dat er 5 kamers worden gebouwd die voldoen aan de norm 2019. Deze investering van € 350.000 genereert nieuwe inkomsten en dringt de jaarlijkse structurele verliezen terug met € 100.000.
  • Aan inkomstenzijde wordt nagegaan bij de FOD Economie of prijsverhogingen kunnen doorgevoerd worden. De OCMW Raad heeft in juni 2014 deze aanvraag naar de FOD Economie toe reeds bekrachtigd.

Onder begeleiding van het studiebureau zal nagegaan worden of samenwerking en/of verzelfstandiging, al dan niet met externe partners, zinvol kan zijn om alle openbare zorgverstrekking te Ronse in onder te brengen. Juridisch en financieel wordt op dit ogenblik alles in kaart gebracht. Eind 2014 zal het studiebureau klaar zijn met het voorbereidende werk. Daarna zullen stads- en OCMW-bestuur overleggen om de beslissingen te nemen die kunnen leiden tot het beoogde doel.

Er zal overleg opgestart worden met verschillende partners die in de zorgverstrekking te Ronse actief zijn. Iedereen is ervan overtuigd dat de toekomst van de zorgverstrekking te Ronse er één zal zijn van samenwerking waarbij iedereen het belang van de hulpbehoevende Ronsenaar enerzijds en dit van de Ronsese belastingbetaler anderzijds voor ogen houdt.

Het College van Burgemeester en Schepenen en de OCMW-raadsleden van de meerderheid beseffen ten volle dat deze structurele maatregelen ingrijpend zijn maar zijn er tegelijkertijd van overtuigd dat dit de enige weg is om de doelstellingen te realiseren waarbij op termijn de uitbouw van de betaalbare en kwalitatieve zorgverstrekking in onze stad gegarandeerd en geoptimaliseerd kan en zal worden.