• 106456571 10158560781349532 1264980394611457463 o

Noodzakelijke hervormingen om verder te groeien

Geschreven op 25 Januari 2015

Id28633 ronse grote markt pm 00010

Noodzakelijke hervormingen om verder te groeien 

Het zijn geen gemakkelijke tijden. De economische crisis heeft een belangrijke impact op de samenleving. Het uitblijven van economisch groei creëert budgettaire uitdagingen. De hogere overheden moeten in dit land zwaar bezuinigen en de tering naar de nering zetten. Steeds meer facturen worden doorgeschoven naar de lokale besturen die daardoor voor financiële uitdagingen staan. Tal van steden en gemeenten hebben het niet gemakkelijk om de eindjes aan mekaar te knopen. 

In het bestuursakkoord hebben CD&V-Groen, N-VA en Liberale Unie een ambitieus plan voor deze legislatuur naar voren geschoven. We kunnen ons geen stilstand veroorloven. Investeringen zijn noodzakelijk om Ronse verder te ontplooien tot een stad waar het goed is om te leven, werken, ondernemen en ontspannen. 

Grote financiële uitdagingen en loodzware pensioenlasten 

Veel lokale besturen beslissen om investeringen te annuleren of de belastingen drastisch te verhogen. Dat is niet de weg die de bestuursmeerderheid wil inslaan. We wisten dat het niet gemakkelijk zou worden en dat er financieel heel wat uitdagingen op ons afkomen. 

Het lokale bestuur draait volledig op voor de pensioenen van de vastbenoemde ambtenaren, politie en politieke mandatarissen. De responsabiliseringsbijdrage, wat gelijk staat met een bijkomende tussenkomst in de pensioenlast, werd voor de stad Ronse, het OCMW en OVERO pas eind 2014 geconcretiseerd. Voor de periode 2012 tot 2020 moet bijna € 16 miljoen worden betaald en dit bovenop een stijging van de bijdragevoeten van 27,5% naar 41% nu.   

CD&V-Groen, N-VA en Liberale Unie hebben zich steeds geëngageerd om het budget onder controle te houden, zuinig om te gaan met de beschikbare middelen en de schuld beheersbaar te houden. De specifieke socio-economische situatie van Ronse maakt dat de financiële draagkracht fragiel is. 

Een beheersbaar budget en besparingen 

Bij schaarste moeten keuzes worden gemaakt. Gezien de enorme uitdagingen en de noodzaak om blijvend te investeren in de toekomst, heeft de meerderheid in alle sereniteit een grondige oefening gemaakt om het budget van de stad de komende jaren beheersbaar te houden en toch ruimte te creëren voor noodzakelijke investeringen. 

In de eerste plaats gingen we na in welke mate de stad kan besparen op de eigen werking en dit zonder de dienstverlening of de continuïteit in het gedrang te brengen. In een ruimere oefening om het functioneren van de stad te concentreren op de kerntaken zal niet ieder personeelslid dat op pensioen gaat of vrijwillig vertrekt worden vervangen. Er wordt een inspanning gevraagd van zowel het personeel als van het politieke personeel. Van alle personeelsleden wordt een inlevering gevraagd van € 2 op de maaltijdcheques en de bijdrage aan de vriendenkring wordt opgeheven.  Burgemeester en Schepenen zullen een gelijkwaardige inspanning doen  en er wordt gesnoeid in de presentiegelden. 

Ook op het OCMW wordt een efficiëntieoefening gemaakt met de focus op kwaliteitsvolle en betaalbare dienstverlening. Het OCMW wordt ingekanteld in de stad en dit in gemeenschappelijk overleg. 

De tussenkomst van de stad in de abonnementen van De Lijn wordt geschrapt. 

De sociale convenanten worden eveneens opnieuw geëvalueerd rekening houdend met de Vlaamse regelgeving. 

De vermindering van Vlaamse subsidies nopen ons tot een doorrekening aan de lokale verenigingen. 

Ruimte voor investeringen 

CD&V-Groen, N-VA en Liberale Unie blijven investeren in wegen- en rioolinfrastructuur, werkgelegenheid, ondernemerschap en de aantrekkelijkheid van de stad. De plannen voor de herwaardering van de  Oude Vrijheid en het toeristisch infopunt en belevingscentrum in De Hoge Mote en de herwaardering van het commercieel centrum worden verdergezet. Rekening houdend met de mogelijkheden zetten we in op een optimale spreiding van de geplande investeringen.

Indien we erin slagen om de nodige financiële ruimte te creëren, zullen we een nieuw zwembad realiseren. 

Aan inkomstenzijde kiest de bestuursmeerderheid ervoor om noch de gemeentelijke opcentiemen noch de personenbelasting te verhogen. Als stadsbestuur zetten we immers in op een aantrekkelijk klimaat voor jonge gezinnen en tweeverdieners.

We indexeren de Algemene Gemeentelijke Heffing.

We verhogen tevens de belasting op de 2de verblijven.

Het ticket voor het betalend parkeren blijft ongewijzigd, maar het tarief voor een halve dag wordt opgetrokken van 15 euro naar 20 euro.

De retributie voor het reclamedrukwerk wordt aangepast.  

Besparen om te kunnen investeren in de toekomst 

Het gemeentebestuur is er zich van bewust dat we een grote inspanning vragen van iedereen om de toekomst van onze stad veilig te stellen en dit zonder de factuur door te schuiven naar de toekomstige generaties. Vandaar zetten we in op een evenwichtige verdeling aan uitgaven en inkomsten. 

We plaatsen daar een duidelijk engagement tegenover door blijvend te investeren in een aantrekkelijke en ondernemende stad, alsook in een doelmatige en efficiënte overheid.