• Fotoshoot %2821%29

Verkiezingsprogramma CD&V Ronse

1. Mobiliteit

Een vlotte, duurzame en veilige mobiliteit zal één van de kenmerken blijken van de stad van de toekomst. Wij gaan voor het STOP principe. (Stappers – Trappers – Openbaar vervoer - Personenvervoer) krijgen een prominente plaats bij de aanleg van nieuwe wegenis. We promoten de randparkings en zorgen voor een slim parkeergeleidingsysteem. Zo houden we het centrum bereikbaar en leefbaar.

We geloven in groene vingers die het centrum van de stad verbinden met de groene heuvels rond de stad. Het fietspad langs de Beekstraat naar het Muziekbos is in uitvoering. Het NMBS station bouwen we, samen met de NMBS, Infrabel, De Lijn en de Provincie om tot een Mobipunt voor duurzame en CO2-loze mobiliteit, naar onder meer Tio3, de industriezone en het Rosco. Nu de perrons er vernieuwd zijn en er binnenkort een nieuwe reizigersparking komt , willen we op de voormalige spoorwegbedding fietspaden aanleggen en zo van Ronse het knooppunt maken voor de fietssnelwegen.

In samenwerking met de provincie leggen we fietssnelwegen aan, met het station als aantakking voor Ligne 86 (leuze) , F421 (Lessines) en F45 (Avelgem). We verbinden ons station met een rechtstreeks fietspad richting ons wandelpad en de Ravel - ligne 87 (Lessines) en creëren zo een groene vinger richting Pays des Collines.

In samenspraak met de fietsersbond stellen we een fietsbeleidsplan op. We voorzien voldoende overdekte fietsenstallingen en elektrische oplaadpunten. We onderzoeken of het mogelijk is om in het binnengebied Hoogstraat-Abeelstraat een centrumparking aan te leggen.

Bij al onze projecten geven we veel aandacht aan mindervaliden en integrale toegankelijkheid. We blijven ijveren voor de N60 en de zuidelijke omleiding die het doorgaand verkeer uit de stad moeten houden.

We investeren in het openbaar vervoer , stadsbussen, met behoud van de financiële tussenkomst van de stad in de 10-beurtenkaarten.

Verder werken we het trage wegenplan af voor het volledige grondgebied van de stad. Dit komt zowel de schoolgaande jeugd, de wandelaar als de toerist ten goede.

2. Stadsprojecten

Overal in de stad zie je wel bouwwerven en kranen staan. Ronse staat duidelijk weer op de kaart en er wordt volop geïnvesteerd. Maar ook met de CD&V Ronse zijn we heel ambitieus en willen we de stad de komende jaren verder verfraaien en aantrekkelijk maken. Wij gaan dan ook resoluut voor:

* Het verder afwerken van onze sportsite Rosco met een kindvriendelijk zwembad en een kunstgrasveld.

* De aanleg van het tweede deel van de Stadstuin , tussen het amfitheater en het OCMW.

* In De Vrijheid pakken we de volgende fases aan. De Priestersstraat en het Bruulpark worden in een fris, groen kleedje gestoken . De beken worden verder opengelegd zodat het water weer zichtbaar wordt in het straatbeeld.

* De afwerking van de ring rond het centrum als groene boulevard met oa. Broecke en de Cesar Snoecklaan, fietsvriendelijk en veilig.

* We stellen het stadsarchief in orde in het voormalige Belgacomgebouw, gelegen naast de politie.

* We investeren in een mooi plein als nieuwe toegangspoort naar CC De Ververij. Zo kunnen voetgangers en fietsers op een veilige manier naar de site komen. · Na de aanleg van de nieuwe parking aan het station (180 parkeerplaatsen) werken we het masterplan stationsbuurt verder af.

* Het station wordt een Mobipunt voor nieuwe, duurzame mobiliteit.

* De Passerelle wordt gerenoveerd in samenwerking met Infrabel, de nodige gesprekken zijn lopend.

* We onderzoeken of we het oud zwembad Engelsenlaan en Park Spiers kunnen herbestemmen tot een multifunctionele jeugdvoorziening.

* We onderzoeken de mogelijke herbestemming van de Klijpekerk.

* De bouwmaatschappij van de stad zorgt voor renovatie van de geklasseerde Koer Devos.

* We geloven in een aanpak met visie daarom stellen we een masterplan publieke ruimte op zodat er samenhang is in onze toekomstige stadsvernieuwingsprojecten.

3. Groen en milieu

We stellen een groenplan op zodat investeringen in parken, pleinen, laanbomen enz.. kaderen in een globale visie voor aanleg en onderhoud.

De werking van het containerpark wordt geoptimaliseerd door het installeren van een weegbrug waardoor het als onrechtvaardig aangevoelde puntensysteem verdwijnt, er is zo ook een duidelijke scheiding tussen de betalende en niet betalende fractie. Luier- en groenafval zal gratis kunnen worden aangeboden.

We blijven inzetten op de strijd tegen zwerfvuil. Een middel daartoe is het ondergronds brengen van de glasbollen en eventuele andere fracties.

We stellen een actieplan op voor de aanpak van de problematiek van het fijn stof.

4. Duurzaamheid

We staan allemaal voor de gevolgen van de klimaatverandering. Langere periodes van hitte en droogte zullen afwisselen met periodes van heviger regenval. Om ons daartegen te wapenen voeren we het klimaatactieplan uit dat werd opgesteld samen met dertien andere gemeenten en steden uit de Vlaamse Ardennen. De engagementen die we hebben afgesproken in het kader van het Burgemeestersconvenant (o.a. 40% reductie van de CO2 uitstoot tegen 2030) komen we na. De aanwerving van een ambtenaar die dit uitwerkt en coördineert dringt zich op. De staat moet het voorbeeld geven door haar gebouwenpatrimonium zo duurzaam mogelijk te maken (dubbel glas, dakisolatie, zonnepanelen, nieuwe verwarmingsketels).

We investeren verder in waterzuivering (gescheiden stelsels voor regen- en afvalwater) zodat tegen 2027 al het afvalwater van de stad wordt gezuiverd. Rioleringswerken voeren we uit in combinatie met wegenwerken en we vragen daarvoor maximale subsidiëring.

5. Sport, Cultuur en vrije tijd

We leggen een multifunctioneel kunstgrasplein aan op de sportsite. De kleedkamers en douches van de hoofdtribune van het voetbalveld worden gerenoveerd. We geven de aanzet tot het aanleggen van een atletiekpiste, als onderdeel van het Masterplan Sportsite. Verder hebben we grote aandacht voor nieuwe sporten en geven deze een plaats op onze sportsite het Rosco.

We geloven er in dat Ronse op vlak van Cultuur de centrumstad van de regio moet worden . Daarom starten we de studie voor de realisatie van de schouwburgzaal op site De Ververij op.

We moderniseren onze BIB.

We geloven in het project Fiertel-Unesco en ijveren verder voor de Unesco erkenning. Sint-Hermes is het aanknopingspunt voor verdere samenwerkingsverbanden tussen Rome en de Stad Ronse. We koesteren onze twee grootste stadsevenementen, de Fiertel en de Bommels en ondersteunen deze daadwerkelijk.

Onze stadsfeestzaal wordt verder opgefrist tot een volwaardige feestzaal voor onze verenigingen.

De jumelages worden herbekeken en worden bijgestuurd waar nodig.

Onze evenementen moeten voldoende kwalitatief zijn en bijdragen tot de uitstraling van onze stad.

Verenigingen zijn het kloppende hart van de stad en zullen blijvend ondersteund worden.

6. Woonbeleid , huisvesting en sociale huisvesting

We implementeren de Bouwmeesterscan in en nieuw Gemeentelijk Ruimtelijk beleidsplan, dat de nieuwe krijtlijnen zal uitzetten voor onze verdere stadsontwikkeling. We voeren de prioriteiten uit het Woonplan verder uit maar we gaan ook na wat de gevolgen zijn van de vele nieuwe appartementsprojecten op de bestaande woonmarkt.

Onze prioriteiten zijn:

* De aanpak van de leegstand door een correcte toepassing van het nieuwe leegstandsreglement.

* Het bewaken van de woonkwaliteit. We zetten de strijd verder tegen ongeschikte en onbewoonbare woningen en we leggen conformiteitsattesten op voor alle huurwoningen vanaf een bepaalde ouderdom en stimuleren zo renovaties.

* In de Sociale woningbouw werken we een aantal lopende bouwprojecten af met het oog op het bereiken van het sociaal objectief, maar we leggen voornamelijk de prioriteit op de renovatie van het bestaande patrimonium. Zo worden in de Scheldekouter vanaf dit jaar de grote woonblokken gerenoveerd, maar ook de andere huizen en appartementen in de Scheldekouter, Floreal en Stookt komen aan de beurt.

* We leggen mooie buurtparken aan in de wijken (Botaniek, buurtpark De Stookt).

We stemmen het aanbod van de verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen en het regionaal sociaal verhuurkantoor af op de lokale behoeften en maken daarrond een vaste afsprakennota.

* We versterken de Bouwmaatschappij van de stad Ronse, ook financieel , om meer kwalitatieve , gerenoveerde woon- en handelspanden op de huurmarkt te kunnen brengen.

7. Ondernemende stad

We zetten vooral in op een compact handelscentrum met aangename pleintjes en straten . Shoppen in Ronse wordt een beleving . Het wegwerken van leegstand in de Wijnstraat en ons centrum is prioritair. We doen dit door initiatieven zoals het handelspandenfonds, pop-up reglement en fiscale voordelen voor starters verder te zetten. We spelen snel in op nieuwe tendensen die zich zullen aanbieden. Wonen boven winkels in ons handelscentrum is weer aantrekkelijk door de vele nieuwbouwprojecten en zorgt voor een nieuwe dynamiek!

We geven ondernemers ook ruimte om te ondernemen. We starten deel 2 van Pont- West en zorgen zo voor meer tewerkstelling in onze stad.

Met ons maatwerkplan nemen we concrete acties om jeugdwerkloosheid tegen te gaan, inzetten op activeren van mensen blijft ons uitgangspunt.

Ook in het vergunningenbeleid werken onze diensten nauw samen met onze ondernemers en staan hen bij met raad en daad. We bouwen TIO3 verder uit tot een bruisend event- & Ondernemerscentrum.

De site Cyr Cambier aan de Van Nassaustraat wordt een ondernemingscentrum voor kleinschalige en ambachtelijke bedrijven, waar ook wonen boven het bedrijf een mogelijkheid vormt.

8. Kwalitatieve dienstverlening en Smart City

We willen evolueren naar een smart city door nog meer in te zetten op E-gov, E- loket, wifi in het centrum van de stad, slimme parkeerbegeleidingssystemen enz.. Om de dienstverlening aan de burger verder te optimaliseren ronden we de integratie van de stads- en OCMWdiensten af en brengen deze allemaal samen in een nieuw te bouwen vleugel aan het stadhuis. Op die manier blijft de dienstverlening op een voor iedereen toegankelijke manier in het centrum van de stad en kan er door de diensten ook efficiënter worden gewerkt. De wachttijden voor de burger willen we beperken door het installeren van een front-office, waar eenvoudige zaken snel kunnen worden afgehandeld. De front- en backoffice worden gescheiden. Tegelijk willen we meer privacy garanderen bij het afhandelen van de individuele dossiers.

We installeren een weegbrug in ons containerpark wat zal zorgen voor een eerlijk betaalsysteem. De vervuiler betaalt.

9. Kindvriendelijke stad, jeugd, onderwijs

Ons speelweefselplan wordt herbekeken en we integreren , waar mogelijk en verspreid over de stad, parkjes en speelzone’s. Het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen kan hierbij een belangrijke partner zijn. We gaan na of we het huidige zwembad in de Engelsenlaan kunnen omvormen tot een geschikte locatie waar jeugd en jongerenverenigingen terecht kunnen voor hun werking.

We ondersteunen verschillende vakantie initiatieven, ook voor mensen met beperkingen.

Kinderarmoede bestrijden is een prioriteit voor onze Stad. We bouwen de werking van het Huis Van Het Kind verder uit met als doel het label kindvriendelijke stad te bekomen.

Onthaalouders ondersteunen we en zijn een spil in ons beleid.

10. Warme samenleving, leven in diversiteit

Wij geloven in een warme stad waarin het goed wonen is voor eenieder. Discriminatie op basis van geslacht of geloofsovertuiging dulden we niet.

Het aanpakken van armoede en het geven van kansen aan mensen is een rode draad doorheen het beleid. Een armoedeplan opmaken met bijzondere aandacht voor kinderarmoede kan hierbij een belangrijke leidraad zijn.

We willen de leefbaarheid in de aandachtbuurten bevorderen , dit doen we onder meer door meer groen in het straatbeeld van onze wijken te brengen. We blijven Buurtwerk ondersteunen en de sociale economie, bijvoorbeeld de kringloopwinkel bouwen we verder uit . We doen dit via onze convenanten , die we jaarlijks evalueren en bijsturen.

Inburgering stimuleren we via Nederlands leren. De kennis van de Nederlandse taal is de sleutel voor integratie en zorgt voor kansen in het verdere leven. Het onderwijs is hierbij van primordiaal belang, daarom ondersteunen we het onderwijsopbouwwerk maximaal.

Vereenzaming bij bejaarden pakken we aan en onze seniorenraad is hierbij een belangrijk adviesorgaan.

We blijven verder ijveren voor een laagdrempelige toegang tot het sociaal huis waar de 1-loket functie een directe toeleiding naar de juiste dienst moet garanderen. We werken een armoedeplan uit met de focus op het ontdekken van verborgen armoede en willen de vereenzaming bij bejaarden aanpakken. Hierbij zal nauw samengewerkt worden met de adviesraad voor welzijn.

11. Zorg

De voorbije legislatuur hebben stad en OCMW een aantal zorgdiensten (dienstenchequeonderneming, gezinshulp en thuiszorg, serviceflats en dienstencentrum, kindercrèche) geprivatiseerd gezien we dit niet langer beschouwen als een kerntaak van de stad en het OCMW, nu vele private ondernemingen dezelfde diensten aanbieden op een minstens even kwaliteitsvolle manier.

Het dossier van de privatisering en de nieuwbouw van het Woonzorgcentrum is op heden nog niet volledig afgerond. CD&V blijft achter de gekozen optie staan waarbij de private partner (WZC St-Vincentius VZW) een nieuw woonzorgcentrum bouwt en de bestaande gebouwen renoveert en transformeert om er een aantal nieuwe zorgfuncties in onder te brengen. Het lopende dossier privatisering zorgdiensten wordt dus verder afgewerkt zoals voorzien. De prioriteit van CD&V gaat daarbij uit naar de zorgbehoevende, de manier waarop dit georganiseerd wordt is hieraan ondergeschikt. Het huidige zorgaanbod wordt aangepast aan de moderne noden en uitgebreid met bijkomende diensten zoals oa een herstelverblijf en dit alles ingebed op de bestaande campus. Speerpunten binnen dit zorgdossier zijn de betaalbaarheid voor de Ronsenaar, de kwaliteit van de zorg, de aandacht voor de rechten van het personeel en de verankering van de zorg in Ronse. De aanwezigheid van zowel stad als OCMW in de verschillende bestuursorganen dient hierover te waken. Daartoe werd met de private partner op de cruciale thema's zoals kostprijs en toewijzing een blokkeringsminderheid in het contract vastgelegd. Na de realisatie van het nieuw woonzorgcentrum zullen onze rusthuisbewoners eindelijk kunnen genieten van aangepaste en moderne infrastructuur en zal ook het personeel in degelijke omstandigheden kunnen werken.

Ook met andere aanbieders van zorg (Triamant Ninovestraat – Werken Glorieux e.a.) willen we op een constructieve manier samen werken om het zorgaanbod in onze stad te optimaliseren, zodat elke Ronsenaar kan genieten van een aangepaste, betaalbare en toegankelijke zorg.

12. Openbare werken

We geven verder prioriteit aan wegeniswerken met rioleringsdossiers (Broeke/ Rode Mutslaan / Cesar Snoecklaan/ Geraardsbergenstraat/ Mussenstraat). Voor een aantal van die dossiers kregen we trouwens belangrijke subsidies toegezegd door minister Schauvliege.

We investeren ook verder in de systematische vernieuwing van de voetpaden en de aanleg van fietspaden.

De wijken willen we opwaarderen door er o.a. meer groen en open ruimte in te brengen en door de verdere bestrijding van leegstand en verwaarlozing.

13. Patrimonium

De stad heeft een zeer uitgebreid gebouwenpatrimonium, dat handenvol geld kost aan onderhoud, verwarming, verzekering. We willen het gebouwenpatrimonium afslanken door de verkoop van het oud Rijksarchief in de Kasteelstraat / de kindercrèche in de Oscar Delghuststraat / het gebouw van het Rode Kruis in de Bordetlaan / de huidige brandweerkazerne (nadat de Hulpverleningszone een nieuwe kazerne zal hebben gebouwd), e.a. het zwembad in de Engelsenlaaan willen we, na ingebruikname van het nieuwe zwembad, ombouwen tot voorzieningen voor de jeugd.

De resterende gebouwen willen we zo duurzaam mogelijk maken door te voorzien in isolatie/dubbel glas/zonnepanelen/, nieuwe stookinstallaties. Op die manier dragen we ook ons steentje bij in de strijd tegen de klimaatopwarming.

We verhuizen op korte termijn het huidige stadsarchief naar het Belgacomgebouw, na er de nodige investeringen te hebben uitgevoerd.

We zetten de nodige stappen voor de verdere restauratie van onze St- Hermeskerk, zodat ze een mooi geheel vormt met onze crypte. Zo wordt er een boost gegeven aan ons religieus cultureel erfgoed.

14. Faciliteiten

We blijven ijveren voor de afschaffing ervan, omdat ze de stad opsluiten in een carcan, ons beletten te fusioneren met ander gemeenten, handenvol geld kosten, de verfransing in stand houden en integratie tegengaan. We roepen alle partijen op om bij de volgende federale regeringsvorming in 2019 dit punt op de politieke agenda te plaatsen.

15. Communicatie en city-marketing

We kopen digitale infoborden aan en zetten die op strategische plaatsen in onze stad. Communicatie met onze burgers blijft immers een prioriteit en we gebruiken hiervoor alle moderne communicatie middelen. City marketing is geen hol begrip , zo zetten we Ronse op de kaart op gebied van toerisme, economie , shopping , cultuur en vrije tijd. We gaan nog een stapje verder en willen Ronse promoten als een sterk merk. Traditie, natuur en dynamiek blijven de kernwoorden. Evenementen en promoties grijpen we aan als een ideale tool voor onze City Branding. We onderzoeken of een digitale nieuwsbrief van de stad haalbaar is.

16. Toerisme

We openden zopas het nieuwe onthaal – en belevingscentrum de Hoge Mote, als toeristische uitvalsbasis voor Ronse en de Vlaamse Ardennen. We zetten in op zowel eendagstoerisme als verblijfstoerisme. Toerisme is voor ons zeker ook een belangrijke economische motor die zowel de Horeca als de logiesverstrekkers en de middenstand een belangrijke boost geven.

Wij zetten hard in op het aantrekken van een hotel in het hartje van onze stad, namelijk aan de kop van de Stadstuin. Ons vernieuwd historisch centrum De Vrijheid , met de Passage en de mooie horecapleintjes zijn een nieuwe troef.

De recent aangekochte site Bovijn integreren we in ons textielmuseum.

17. Veiligheid

Brandweer: We verkopen het terrein Spiers / Ninovestraat aan de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen die er een nieuwe kazerne wil bouwen, waarna we de huidige kazerne kunnen verkopen. We blijven focussen op brandpreventie.

Politie: Veiligheid is een basisrecht voor iedereen en een prioritaire taak van de overheid. Het Belgacomgebouw werd aangepast aan de noden van de politie. We blijven de lokale politie de nodige financiële en materiele ondersteuning bieden en zorgen ervoor dat het kader steeds volzet is, zodat er altijd voldoende ploegen op straat zijn. Om de veiligheid nog te verhogen investeren we in een uitbreiding van het cameranetwerk en in ANPR-camera’s.